Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Pagina Sindicatelor

Instrumente Structurale in România

siglaePentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Autentificare

 • Creaţi un cont
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
 • Pagina Sindicatelor
  Cercetarea disciplinara

  Cercetarea disciplinara

  Cercetarea disciplinara presupune parcurgerea a 5 etape:

  1. Intocmirea unui referat privind savarsirea unei abateri disciplinare
  2. Emiterea deciziei de numire a comisiei de cercetare disciplinara
  3. Convocarea salariatului pentru cercetarea disciplinara prealabila
  4. Intocmirea Procesului-verbal de catre comisia de cercetare disciplinara
  5. Decizie de sanctionare (concediere)

  CCMUNN pe anii 2007-2010 a introdus o prevedere noua cu privire la convocarea salariatului. Astfel, comisia de cercetare disciplinara il va convoca in scris pe salariatul cercetat, cu cel putin 5 zile inainte. Convocarea va indica cel putin motivul, data, ora si locul intrevederii (art. 75 alin. (3) din CCMUNN pe anii 2007-2010).

  Sanctiunile disciplinare.
  Disciplina muncii se poate defini ca fiind starea de ordine existenta in desfasurarea procesului de munca , rezultand din respectarea intocmai a normelor ce reglementeaza acest proces si din indeplinirea de catre toti participantii a obligatiilor asumate prin incheierea contractelor individuale de munca.

  Constituie abatere disciplinara , conform art 263 (2) din Codul muncii , 2) Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhic
  Spre a raspunde disciplinar , trebuie indeplinite urmatoarele elemente constitutive ale abaterii disciplinare : obiectul , latura obiectiva, subiectul si latura subiectiva .

  Sanctiunile disciplinare generale si conditiile aplicarii lor sunt determinate strict prin lege , expres si limitativ. Conform art 264 din Codul muncii sanctiunile disciplinare sunt :


  - mustrarea - consta in notificarea scrisa prin care i se pune in vedere salariatului ca a incalcat obligatiile sale de munca

  - avertismentul – reprezinta comunicarea scrisa facuta salariatului prin care i se atrage atentia asupra faptei savarsite si i se pune in vedere ca in cazul in care va savarsi noi abateri va fi sanctionat mai grav, ajungandu-se chiar la desfacerea contractului de munca

  - retragerea uneia sau mai multe gradatii sau trepte de salarizare – pe o perioada de 1-3 luni , ori in cazul celor incadrati la salariul de baza , diminuarea acestuia cu 5-10 % pe aceeasi perioada.

  - Reducerea salariului si a indemnizatiei de conducere – pe o perioada de 1-3 luni , cu 5-10% ( sanctiune aplicabila salariatilor incadrati in functii de conducere care beneficiaza si de indemnizatie de conducere.

  - Retrogradarea in grad profesional sau in treapta profesionala , in cadrul aceleiasi profesii , pe durata de 1-3 luni

  2. Desfacerea disciplinara a contractului de munca.
  Vezi art. 263-268 din Codul Muncii !

  Art. 263. - (1) Angajatorul dispune de prerogativă disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară.
  (2) Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.
  Art. 264. - (1) Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul săvârşeşte o abatere disciplinară sunt:
  a) avertismentul scris;
  b) suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă ce nu poate depăşi 10 zile lucrătoare;
  c) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;
  d) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;
  e) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;
  f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.
  (2) În cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin lege specială, se stabileşte un alt regim sancţionator, va fi aplicat acesta.
  Art. 265. - (1) Amenzile disciplinare sunt interzise.
  (2) Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune.
  Art. 266. - Angajatorul stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de salariat, avându-se în vedere următoarele:
  a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită;
  b) gradul de vinovăţie a salariatului;
  c) consecinţele abaterii disciplinare;
  d) comportarea generală în serviciu a salariatului;
  e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.
  Art. 267. - (1) Sub sancţiunea nulităţii absolute, nici o măsură, cu excepţia celei prevăzute la art. 264 alin. (1) lit. a), nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.
  (2) În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de persoana împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii.
  (3) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute la alin. (2) fără un motiv obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
  (4) În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este.
  Art. 268. - (1) Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei.
  (2) Sub sancţiunea nulităţii absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu:
  a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;
  b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern sau contractul colectiv de muncă aplicabil, care au fost încălcate de salariat;
  c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condiţiile prevăzute la art. 267 alin. (3), nu a fost efectuată cercetarea;
  d) temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică;
  e) termenul în care sancţiunea poate fi contestată;
  f) instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată.
  (3) Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii şi produce efecte de la data comunicării.
  (4) Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătură de primire, ori, în caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta.
  (5) Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoreşti competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării.


  Cu deosebita stima,
  Presedinte
  Catalin Toma

  “ Sed lex, dura lex !”
  “Aspra e legea , dar  e lege!

   

  ATENTIE

  ue-siglaConţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

  Vizitati: www.Founduri-UE.ro


 • hacklink
 • watch child porn watch child porn