Acasă SFATURI UTILE Continutul contractului individual de munca

Continutul contractului individual de munca

Contractul individual de munca trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele elemente:

 • identitatea partilor;
 • durata contractului;
 • locul de munca;
 • felul muncii;
 • durata muncii;
 • concediul;
 • salarizare;
 • drepturi specifice legate de sanatate şi securitate in munca;
 • alte clauze referitoare la perioada de proba, perioada de preaviz, clauza cu privire la formarea profesionala, clauza de neconcurenta, clauza de mobilitate, clauza de confidentialitate, etc.;
 • drepturi şi obligatii generale ale partilor;
 • dispozitii finale.

Clauzele contractului individual de munca nu pot contine prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative ori prin contracte colective de munca. Intre parti pot fi negociate şi cuprinse in contractul individual de munca şi alte clauze specifice.

Sunt considerate clauze specifice, fara ca enumerarea sa fie limitativa:

 • clauza cu privire la formarea profesionala;
 • clauza de neconcurenta;
 • clauza de mobilitate;
 • clauza de confidentialitate.

Clauza cu privire la formarea profesionala
Modalitatea concreta de formare profesionala, drepturile şi obligatiile partilor, durata formarii profesionale, precum şi orice alte aspecte legate de formarea profesionala, inclusiv obligatiile contractuale ale salariatului in raport cu angajatorul care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesionala, se stabilesc prin acordul partilor şi fac obiectul unor acte aditionale la contractele individuale de munca.

Clauza de neconcurenta il obliga pe salariat ca dupa incetarea contractului de munca sa nu presteze, in interesul sau propriu sau al unui tert, o activitate care se afla in concurenta cu cea prestata la angajatorul sau, in schimbul unei indemnizatii de neconcurenta lunare pe care angajatorul se obliga sa o plateasca pe toata perioada de neconcurenta.

Clauza de neconcurenta işi produce efectele numai daca in cuprinsul contractului individual de munca sunt prevazute in mod concret activitatile ce sunt interzise salariatului la data incetarii contractului, cuantumul indemnizatiei de neconcurenta lunare, perioada pentru care işi produce efectele clauza de neconcurenta, tertii in favoarea carora se interzice prestarea activitatii, precum şi aria geografica unde salariatul poate fi in reala competitie cu angajatorul.

Indemnizatia de neconcurenta lunara datorata salariatului nu este de natura salariala, se negociaza şi este de cel putin 50% din media veniturilor salariale brute ale salariatului din ultimele 6 luni anterioare datei incetarii contractului individual de munca sau, in cazul in care durata contractului individual de munca a fost mai mica de 6 luni, din media veniturilor salariale lunare brute cuvenite acestuia pe durata contractului.

Indemnizatia de neconcurenta reprezinta o cheltuiala efectuata de angajator, este deductibila la calculul profitului impozabil şi se impoziteaza la persoana fizica beneficiara, potrivit legii.

Clauza de neconcurenta işi poate produce efectele pentru o perioada de maximum 2 ani de la data incetarii contractului individual de munca.

in cazul nerespectarii, cu vinovatie, a clauzei de neconcurenta salariatul poate fi obligat la restituirea indemnizatiei şi, dupa caz, la daune-interese corespunzatoare prejudiciului pe care l-a produs angajatorului.

Prin clauza de mobilitate partile in contractul individual de munca stabilesc ca, in considerarea specificului muncii, executarea obligatiilor de serviciu de catre salariat nu se realizeaza intr-un loc stabil de munca. in acest caz salariatul beneficiaza de prestatii suplimentare in bani sau in natura.

Prin clauza de confidentialitate partile convin ca, pe toata durata contractului individual de munca şi dupa incetarea acestuia, sa nu transmita date sau informatii de care au luat cunoştinta in timpul executarii contractului, in conditiile stabilite in regulamentele interne, in contractele colective de munca sau in contractele individuale de munca.

Nerespectarea acestei clauze de catre oricare dintre parti atrage obligarea celui in culpa la plata de daune-interese.